Valberedningens förslag till styrelse 2023

Hej medlemmar i Örnsköldsviks Brukshundsklubb,

Enligt stadgarna skall valberedningens förslag till styrelse presenteras för ÖBHKs medlemmar 15/11. Pga av en missuppfattning är vi lite sena (sammankallande tar på sig det fulla ansvaret för denna försening!) Nu ges medlemmarna tid att ytterligare nominera personer som de anser vara lämpade till styrelsearbetet. Förslaget ska ange vilken funktion som avses, vilken av styrelseposterna, namn samt en kort presentation av den förslagna. Personen ska vara tillfrågad och införstådd i nomineringen, samt vem som nominerar (Exempel: ”Anna Andersson har godkänt att bli nominerad till suppleantplats. Anna har haft Golden Retriever och tävlat i flertalet grenar. Är aktiv i klubben sedan 6 år tillbaka och är även intresserad av föreningslivet. Hon vill verka för bredd av aktiviteter och sammanhållning på klubben”.)

Om man känner att styrelsearbete är det man vill jobba med inom klubben kan man också ange sig själv som ett förslag till styrelseledamot. Förslagen till lämpliga ”styrelsekandidater” skall enligt ovan skriftligt vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Läs i stadgarna nedan vad detta innebär. Skicka ditt nomineringsförslag till: info@sbk-ovik.se

Här kommer valberedningens preliminära förslag till ÖBHK styrelse 2023:

Ordförande 1 år: Monica Backerholm (omval)

Vice Ordförande: Malin Nimrodsson Ögren (ett år kvar)

Kassör: Anna-Carin Melander (ett år kvar)

Sekreterare: Susanne Gunnarsson 2 år (omval)

Ledamot: Helena Hägglund 2 år (omval)

Suppleant A: Patrik Edfors 1 år (Nyval, fyllnadsval)

Suppleant B: Per Olsson 2 år (Nyval)

Valberedningen 2022: Kristina Nilsson (Sammankallande) 073 274 05 76, Therese Bjuhr, Britt-Mari Thörnqvist

Här nedan bifogas stadgarna för valberedningens arbete:

________________

SBKs förbundsstyrelsen uppdaterade normalstadgarna 13 juni 2020 för lokalklubbarna vilket gör att ÖBHK:s valberedningen arbetar efter andra riktlinjer än tidigare. Läs noga igenom nedanstående.

§ 10 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde.

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.

Valberedningen äger vidare rätt att föreslå öppning av nomineringen under pågående årsmöte. Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

Kommande arrangemang
Loading...
Nyhetsarkiv